Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w 12-15 marca 2024 r.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszego przedszkola przy ulicy Wołowskiej zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszeniowej poniżej:

Adres zamieszkania dziecka
Oświadczamy, iż zamieszkujemy wraz z dzieckiem pod wyżej wymienionym adresem, z zamiarem stałego tam pobytu. Dane rodziców / opiekunów:
Dodatkowe informacje o dziecku:
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
  • Regularnego uiszczania w wyznaczonym terminie opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola.
  • Przestrzegania postanowień Statutu i Zobowiązania oraz Procedur Placówki.
  • Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
  • Odbierania dziecka z przedszkola do godziny 17.55 osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielowi na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo zgodnie ze Statutem przedszkola
  • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
  • Zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.