Regulamin żłobka

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO        BAJKOWE NUTKI  i GRUPY MALUSZKÓW  

Przedszkole jest  placówką opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczą, która zapewnia wychowanie i opiekę nad dziećmi od 2 roku  do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla usprawnienia pracy Placówki oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów: 

 1. Do Przedszkola  może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka Nauczyciel/ Pielęgniarka/Położna może zażądać zaświadczenia lekarskiego. 
 2. Czas pracy placówki – od godz. 6.30 do godz. 17.30 /od poniedziałku do piątku/. W okresie wakacyjnym w uzasadnionych przypadkach, Osoba Prowadząca lub Dyrektor Placówki mogą podjąć decyzję o skróceniu czasu pracy Przedszkola.
 3. W poszczególnych oddziałach wiekowych w godzinach od 9.00 do 13.00 realizowana jest podstawa programowa.
 4. Osoba Prowadząca może podjąć decyzję upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w sytuacji, gdy Rodzice notorycznie nie przestrzegają Regulaminu, Statutu i Procedur.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do Placówki.
 6. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej w formie specjalistycznych zajęć logopedycznych, zajęć korygująco-wspierających.
 7. Informacji o dziecku udzielają tylko Nauczyciele pracujący w grupie, Specjaliści lub Dyrektor przedszkola.
 8. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp  .
 9. W placówce nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków, Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie o alergiach.
 10. W nieprzewidzianych przypadkach rodzic powinien zawiadomić telefonicznie osobę dyżurującą w danym dniu o późniejszym odbiorze dziecka.
 11. W sytuacjach awaryjnych (zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci itp.) w placówkach Dyrektor ma prawo do wcześniejszego zamknięcia Placówki po uprzednim powiadomieniu Rodziców.
 12. W przypadku, gdy liczba dzieci nie przekracza 10 osób w Placówce  Dyrektor może podjąć decyzję o zamknięciu w danym dniu placówkę.

Prawa i Obowiązki Rodziców

 1. Dla zapewnienia zorganizowanego współdziałania Rodziców w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy bezpośrednio Dyrektorowi lub Nauczycielom.
 2. Rodzice mają prawo do obecności w Przedszkolu  razem z dzieckiem w pierwszym tygodniu pobytu (integracji-adaptacji dziecka w placówce) poza salą zabaw.
 3. Rodzice mają obowiązek Interesować się treścią pracy dydaktycznej Placówki, a w tym:
  a) Brać czynny udziału w zebraniach ogólnych i grupowych,
  b) Zapoznawać się z treścią komunikatów zamieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 4. Przestrzeganie rozkładu dnia w Przedszkolu :
  a) punktualne przyprowadzanie dziecka do placówki od godz. 6.30-8.30 i zabieranie dzieci do domu do godz. 17.25
  b) Przyprowadzenie i odbieranie dziecka z Placówki o innej godzinie niż określone w regulaminie i statucie wymaga uprzedniego uzgodnienia z nauczycielem oddziału. Za dziecko nieodebrane z przedszkola po godz. 17.30 przedszkole nalicza opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych za każde rozpoczęte 0,5 h. Opłata ta wnoszona jest w chwili odebrania dziecka bezpośrednio nauczycielowi dyżurującemu z dzieckiem.
 5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, trwającą dłużej niż 7 dni rodzice zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w grupie. W przypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Dyrekcję placówki. 
 6. W dni okołoświąteczne oraz ferie i wakacje, Rodzice zobowiązani są do zdeklarowania obecności dziecka w placówce ( listy wywieszane są na drzwiach poszczególnych grup). Deklaracja Rodziców nie ulega zmianie w przypadku chęci dopisania dziecka, po zamknięciu listy.
 7. O planowanej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę do godz. 9.00 w danym dniu
 8. Dziecko powinno być odebrane z Placówki do godziny 17.25 przez Rodziców lub upoważnioną przez Rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 9. Informację o rezygnacji dziecka z Przedszkola należy złożyć u Dyrektora placówki na piśmie.
 10. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminów i Procedur związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w Placówce.
 11. Na plac zabaw wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 12. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/.
  Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 13. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
  Regulamin Przedszkola  wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.