Zapisy

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 została
 
ZAKOŃCZONA.
 
O jej rezultatach można dowiadywać się telefonicznie
od 5. kwietnia 2023 r.

Informujemy, że dostępne są jeszcze wolne miejsca.

Wszelkie informacje są udzielane pod numerami telefonów 

71 798 19 91 oraz 609 455 619

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszej placówki przy ulicy Wołowskiej

zapraszamy do pobrania i wydrukowania 

Karty zgłoszeniowej  poniżej .

Zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszeniowej 

Adres zamieszkania dziecka
Oświadczamy, iż zamieszkujemy wraz z dzieckiem pod wyżej wymienionym adresem, z zamiarem stałego tam pobytu. Dane rodziców / opiekunów:
Dodatkowe informacje o dziecku:
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
  • Regularnego uiszczania w wyznaczonym terminie opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola.
  • Przestrzegania postanowień Statutu i Zobowiązania , Procedur Placówki oraz Regulaminów.
  • Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
  • Odbierania dziecka z przedszkola w godzinach przewidzianych w Regulaminie, osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielowi na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo zgodnie ze Statutem przedszkola
  • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
  • Zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.