Karty zgłoszeni

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w marcu 2022 r.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszego Żłobka


zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszeniowej 

Wszelkie informacje są udzielane pod numerami telefonów 71 798 19 91 oraz 609 455 619  

Adres zamieszkania dziecka
Oświadczamy, iż zamieszkujemy wraz z dzieckiem pod wyżej wymienionym adresem, z zamiarem stałego tam pobytu. Dane rodziców / opiekunów:
Dodatkowe informacje o dziecku:
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
  • Regularnego uiszczania w wyznaczonym terminie opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola.
  • Przestrzegania postanowień Statutu i Zobowiązania oraz Procedur Placówki.
  • Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
  • Odbierania dziecka z przedszkola do godziny 17.55 osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielowi na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo zgodnie ze Statutem przedszkola
  • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
  • Zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.

Karta zgłoszeniowa do wydrukowania

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszego przedszkola

przy ulicy  Wołowskiej
zapraszamy do pobrania Karty zgłoszeniowe  poniżej