Zapisy

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025  została zakończona.
 
Osoby, które składały dokumenty do naszej placówki mogą uzyskać informacje telefonicznie o wyniku rekrutacji.
 
 

Wszelkie informacje są udzielane pod numerami telefonów 

71 798 19 91 oraz 609 455 619

 

 

Zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszeniowej 

Adres zamieszkania dziecka
Oświadczamy, iż zamieszkujemy wraz z dzieckiem pod wyżej wymienionym adresem, z zamiarem stałego tam pobytu. Dane rodziców / opiekunów:
Dodatkowe informacje o dziecku:
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
  • Regularnego uiszczania w wyznaczonym terminie opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola.
  • Przestrzegania postanowień Statutu i Zobowiązania , Procedur Placówki oraz Regulaminów.
  • Podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
  • Odbierania dziecka z przedszkola w godzinach przewidzianych w Regulaminie, osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielowi na piśmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo zgodnie ze Statutem przedszkola
  • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
  • Zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym potwierdzamy własnoręcznymi podpisami.